ประกาศข่าวสาร  จากโรงเรียนบ้านห้วยหก

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ    

ประจำปีการศึกษา 2566 

การแข่งขันศิลปหัตกรรมครั้งที่ 71 

ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่

กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ - เนตรนารี 

ประจำปีการศึกษา 2566


กิจกรรมทัศนศึกษาการเรียนรู้

สู่นอกห้องเรียน 

E-Service

สพป.ชร.3

DLTV

E-Money

DMC

E-office

Schoolmis

B-OBEC

กสศ

EGP

สื่อ 60 พรรษา

Social Network

Facebook

Messenger

Gmail

Q & A

ช่องทางรับฟังข้อคิดเห็น

ช่องทางร้องเรียน

แผนที่โรงเรียน